สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดและภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมจัดการอบบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น


สำนักหอสมุดและภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมจัดการอบบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

หัวข้อ  การบริหารจัดการงานห้องสมุด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม 

หัวข้อ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดย นายมงคล  อุตะมะแก้ว

หัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดหมวดหมู่หนังสือ โดย  นางสาวรัชฎาภรณ์  มูลมาก 

หัวข้อ การบริการส่งเสริมการอ่าน/การบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โดย อาจารย์สรุชาติ พุทธิมา

หัวข้อ งานบริการห้องสมุด โดย อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

วันพุธที่  ๙ - วันศุกร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.

ณ  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561