สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนา เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560


 

นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวอรวรา  ใสคำ บรรณารักษ์  สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนา เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุน ฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือตอนบน ได้ทราบรายละเอียดการให้บริการฐานข้อมูลสืบค้น จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ ABI/INFORM Collection, ACM Digital Library, American Chemical Society Journal, IEEE/IET Electronic Library, ProQuest Dissertations & Theses Global, SpringerLink-Journal, Web of Science และ Emerald Management ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และชั้น 4 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ : นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวจิณตมลรัศ   อาคะโรจน์   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด งานบริการสารสนเทศ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560