สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดยเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ณ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม


ประมวลภาพกิจกรรม - วันที่ 16 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดยเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ณ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม  หมู่ที่   13   บ้านเมืองงามใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

ภาพกิจกรรม : : ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560