สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

วันที่ 16 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดยเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ณ โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3


ประมวลภาพกิจกรรม - วันที่ 16 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดยเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ณ โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

ภาพกิจกรรม : นางสาวฐิติกา อาษากิจ  บรรณารักษ์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560