สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ

ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเชียงแสน  โรงแรมคุ้มขันโตก

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.humanlibrary.cmru.ac.th

 

ติดต่อผู้ประสานงาน

คุณศรัญยา ไชยวงค์      

โทร. 0-5388-5908

โทรสาร. 0-5388-5900

อีเมล์ cmrulibrary@gmail.com

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560