สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

หอสมุดจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560


อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมกิจกรรมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560