สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งาน "EBSCO Discovery Service" (EDS)


ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งาน "EBSCO Discovery Service" (EDS) ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากร โดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO Information Service
สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ https://goo.gl/3owGTQ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ
หรือ คุณฐิติกา อาษากิจ โทร. 0-5388-5902 / 0-5388-5921

 

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560