สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดทำโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม กิจกรรม การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  ภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ณ ห้องสมุด โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ในกิจกรรมนี้ได้มี อาจารย์และนักศึกษาประจำภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน กิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุด

ภาพกิจกรรม


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561