สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง


ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง  โดยมี อ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ห้องนันทา 3-4

ภาพกิจกรรม


วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560