สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์


ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560