สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

โครงการการจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร”และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560


อาจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล  CKO สำนักหอสมุด และ นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคำกุล เข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ กับการพัฒนาองค์กร”มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานภายในสถาบัน และเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 รวม 2 วัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรจาก ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน  โดยสำนักหอสมุดได้นำผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ชนะเลิศในสำนักหอสมุด เข้าร่วมนำเสนอ และจัดนิทรรศการในครั้งนี้

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทหน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  ประเด็นเรื่อง "สื่อสุดชิค กับอินโฟกราฟสุดคุล" เป็นผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มงานหอสมุด งานบริการ

ภาพ/ข่าว นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคำกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560