สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดการอบบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการแนวทางการลดใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ฉุนรัมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำนักหอสมุดจัดการอบบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการแนวทางการลดใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์  ฉุนรัมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Workshop การจัดทำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว ของแต่ละงาน

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561