สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2560


 

อาจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ส่งมอบหนังสือแด่นายสมนึก อินหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 

นายนิวัฒน์ วิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ให้การต้อนรับคณะบุคลากร สำนักหอสมุด 

นายนิวัฒน์ วิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ให้การต้อนรับคณะบุคลากร สำนักหอสมุด 

 

จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่  

             เมื่อวันที่ 5 -7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  พร้อมด้วยรองผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น  ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมการเข้าห้องสมุดให้เป็นลักษณะนิสัยแก่เยาวชน พัฒนาระดับความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

 

ข่าว นางสาวจิณตมลรัศ    อาคะโรจน์           สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์   ดวงแก้ว   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายสุทัศน์   เขียวนิล นักวิชาการโสตศึกษา  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรณีย์ 50300

โทรศัพท์ 0-5388-5918  โทรสาร 0-5388-5900  ติดต่อผู้ดูแลระบบ lib@cmru.ac.th

 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560