สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพสำนักหอสมุด ประจำปี 2561


สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพสำนักหอสมุด ประจำปี 2561

วิทยากรโดย อาจารย์พรรณิศา คำภูเวียง หัวหน้าสำนักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาพกิจกรรม


วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561