สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดแจ้งปิดทำการ เนื่องในวันสงกรานต์


ประกาศแจ้งสำนักหอสมุดปิดทำการ เนื่องในวันสงกรานต์

แจ้งห้องสมุดปิดให้บริการในวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เนื่องในวันสงกรานต์

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561