สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด แจ้งปิดให้บริการในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์


 

   
  สำนักหอสมุด ปิดให้บริการในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์  
  ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับหนังสือคืนล่วงเวลา  
     

 

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560