สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) หลักสูตรการใช้ห้องสมุด


สำนักหอสมุดจัดโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)

อบรมหลักสูตรการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 45 คน

เรื่อง “การแนะนำการใช้ห้องสมุดและการใช้งานระบบสืบค้น OPAC”

วิทยากร โดย นางสาวอรวรา  ใสคำ และนางสาววรัฏฐา กัวตระกูล บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 26073 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561