สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate พร้อม Harvard University e-Books


สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate พร้อม Harvard University e-Books และการใช้ฐานข้อมูลวารสาร รวมทั้งการนำเสนอ Case Study ของสำนักพิมพ์ Emerald ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านการจัดการ

วิทยากรโดย คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ จากบริษัท EBSCOhost และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     

ณ ห้อง INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ภาพกิจกรรม


วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561