สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดปิดให้บริการในวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล


สำนักหอสมุดปิดให้บริการในวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล

ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

 

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560