สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน  สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และบุคลากร เข้าตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 โดยขอประชุมเปิดหน่วยสำนักหอสมุด ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายจำรัส  อุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560