สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดเข้าร่วมจัด นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด หัวข้อ Library 4.0 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 8-11 มกราคม 2562  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด หัวข้อ "Library 4.0 สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา" ณ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้ผู้ช่วยศราตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนในหัวข้อ "Library 4.0 ด้วย เกี่ยวกับหนังสือมีชีวิต (Living Books)

ภาพกิจกรรม


วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562