สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ SSL VPN ให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา


สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ SSL VPN ให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา

สำนักหอสมุดได้เปิดให้บริการ SSL VPN สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสื่อในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยใช้ Account e-mail ของมหาวิทยาลัยเป็นชื่อ Login เข้าใช้งาน ได้ที่ https://sslvpn.cmru.ac.th โดยสามารถปรึกษาการวิธีการใช้งานและขอใช้สิทธิการใช้งานได้ที่ งานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด โทร 0-5388-5909 ภายในที่ 5909 

คู่มือการใช้งาน

แบบฟอร์มการขอใช้งานบริการด้าน IT 

 

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561