สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด เปิดอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560


สำนักหอสมุด เปิดอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560  ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ได้ลงทะเบียนด้วยตนเอง วิทยากรโดย นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมากและนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่  7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560