สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด ปิดให้บริการในวัน 8 - 10 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชย


สำนักหอสมุด ปิดให้บริการในวัน 8 - 10 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชย

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560