สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคำขวัญรณรงค์การประหยัดพลังงาน ในโครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคำขวัญรณรงค์การประหยัดพลังงาน

ในโครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด

ประกาศผลวันที่ 1 เมษายน 2561

ทางหน้าเว็บไซต์ www.lib.cmru.ac.th และแฟนเพจสำนักหอสมุด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร.0-5388-5905

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561