สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดแจ้งปิดทำการ เนื่องจากมีการจัดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8


ประกาศแจ้งสำนักหอสมุดปิดทำการ

เนื่องจากมีการจัดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560