สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗ พร้อมทั้งร่วมพิธีรับมอบการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไปในครั้งที่ 8 ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560