สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ด้วยสำนักหอสมุด มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ หอสมุดพื้นที่แม่ริม


ด้วยสำนักหอสมุด มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ หอสมุดพื้นที่แม่ริม จำนวน 1 รายการโดยวิธีการตกลงราคา จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการชี้สถานที่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอสมุดศูนย์แม่ริม

2. กำหนดการยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00 - 16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 8

รายละเอียดอื่ตามเอกสารแนบ

 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560