สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560


อาจารย์ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด และบุคลากร ฟังการนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวทิพย์สุดา ปะฉิมมะ และนางสาวพรพรรณ ฉ่วยนู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทายาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-5 เมษายน 2560 ในวันพุธ ที่  5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 8 สำนักหอสมุด

 ภาพ : ข่าว นางสาวจิณตมลรัศ   อาคะโรจน์  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560