สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะบียนโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะบียนโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2560

 

ลำดับ SECTION
1 SECTION01
2 SECTION02
3 SECTION03
4 SECTION04
5 SECTION05
6 SECTION06
7 SECTION07
8 SECTION08
9 SECTION09
10 SECTION10
11 SECTION11
12 SECTION12
13 SECTION13
14 SECTION14
15 SECTION15
16 SECTION16
17 SECTION17
18 SECTION18
19 SECTION19
20 SECTION20
21 SECTION21
22 SECTION22
23 SECTION23
24 รายชื่อที่ต้องลงทะเบียนใหม่

 

นักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนที่นี้ คลิก!!

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560