สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "ระบบสืบค้นทรัพยากรแบบ Single Search"


สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "ระบบสืบค้นทรัพยากรแบบ Single Search"

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.digital.cmru.ac.th/training 

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา  13.00 - 16.00 น. ห้อง INC12 สมัคร คลิก!!

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา  09.00 - 12.00 น. ห้อง INC21 สมัคร คลิก!!

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560