สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

ภาพกิจกรรม


วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562