สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล CNKI จากประเทศจีน 

บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructue (CNKI)
ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศจีน ทำการเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

Academic Focus
รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้เป็นบริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้ภาษาจีน

China Academic Journals Full-text Database
รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง / 61 ล้านบทความ

China Masters' Theses Full-text Database
รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ

China Doctoral Dissertations Full-text Database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

China Reference Works Online
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

สามารถเข้าใช้งานได้ที่
http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=060316091358

 

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561