สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม งานนิทรรศการ ตลาดนัดความรู้ KM กับการพัฒนาองค์กร


สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม งานนิทรรศการ ตลาดนัดความรู้ KM กับการพัฒนาองค์กร  โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร” ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   วันที่ 2 สิงหาคม 2560 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560