สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ประชาสัมพันธ์การใช้งานห้องสมุดสร้างสุข


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อว่า "ห้องสมุดสร้างสุข" จาก  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยคุณอัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัทฯ ซึ่งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด ประกอบด้วย

1) ฮาร์ดแวร์ สำหรับจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบมัลติมีเดีย

2) แท็บเล็ตสำหรับอ่านหนังสือ นิตยสาร จำนวน 10 เครื่อง

3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหาไว้ในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ

ที่ให้สาระความรู้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการก้าวสู่ความก้าวหน้าในยุคดิจิตอล อันแสดงถึงศักยภาพในการจัดเตรียมทรัพยากรทางปัญญา เพื่อส่งผ่านไปถึงผู้รับบริการ อันเป็นการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอย่างไม่มีขีดจำกัด  สำนักหอสมุด จึงได้จัดให้บริการไว้ที่ ชั้น 1  อาคารสำนักหอสมุด เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ช่วยพัฒนาภูมิปัญญาแก่ผู้รับบริการห้องสมุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ทั้งในด้านวิชาการและความสุขด้านอื่นๆ ที่ค้นคว้าได้จากสื่อดิจิตอลเหล่านี้

 

"ห้องสมุดสร้างสุข" เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด จัดโครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ห้องสมุดสร้างสุข) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสื่อการเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้ง 77 แห่งได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ซึ่งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จะอยู่ในรูปของแท็บเล็ตซึ่งบรรจุหนังสือ (E-Books) ประมาณ 1,000 เล่ม ที่ให้สาระความรู้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชน รวมถึงเป็นแหล่งที่ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการช่วยยกระดับการศึกษาและระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560