สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทายาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับการปฐมนิเทศจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-31 มีนาคม 2560 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคมพ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 8 สำนักหอสมุด

ภาพ : นายสุทัศน์ เขียวนิล นักวิชาการโสตศึกษา

 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560