สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย"


สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 และลานเพลิน อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภายในกิจกรรมมีทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การสาธิต การฝึกการดับเพลิง และการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากรมืออาชีพจากเทศบาลนครเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561