สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ภาพลักษณ์ผู้ให้บริการในยุคดิจิทัล"


สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ภาพลักษณ์ผู้ให้บริการในยุคดิจิทัล"

วิทยากรโดย อาจารย์ธนาภรณ์  พันธุ์จิรา จากมหาวิทยาลัยพายัพ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญในการพัฒนาตนเองและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในงานบริการในยุคดิจิทัล

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560

ณ ห้องเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560