สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด เปิดอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560


Library Orientation ปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 27 กันยายน 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 สำนักหอสมุด

วัน

เวลา

จำนวนที่รับ

จันทร์

12.00 – 15.00 น.

50 คน

อังคาร

12.00 – 15.00 น.

50 คน

พุธ

15.00 – 18.00 น.

50 คน

นักศึกษาสามารถเลือกวันและเวลาการอบรมได้ที่ https://goo.gl/TWNJAc

**หมายเหตุ นักศึกษาทีเข้าร่วมการอบรม จะได้รับคะแนนชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง**

 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560