สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2561---รายละเอียดกิจกรรม---

ใน 1 สัปดาห์จะจัดเพียง 2 วันเท่านั้น คือวันพุธและวันศุกร์ เวลา 12.00 -15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุด ห้อง 26071 และ 26072 นักศึกษา 1 คน ลงทะเบียนได้เพียง 1 รอบเท่านั้น และรับ 50 คน/ครั้ง ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ http://reg.cmru.ac.th
หากต้องเกิดข้อสงสัย กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 สำนักหอสมุด หรือโทร. 0-5388-5911 อรวรา ใสคำ บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561