สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

กำหนดการงาน A Touch of ASEAN วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


กำหนดการงาน A Touch of ASEAN
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ข้อมูล : คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน โครงการ A Touch of ASEAN 

ออกแบบแผ่นพับ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560