สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด เข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยและเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM


สำนักหอสมุด เข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยและเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM

วันพฤหัสสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561