สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายผ่านระบบ Network (Smart Network Computer)


ด้วยสำนักหอสมุด มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายผ่านระบบ Network (Smart Network Computer) จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายผ่านระบบ Network (Smart Network Computer)  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560