สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานจดหมายเหตุ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่