สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ผู้อำนวยการอาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

ผู้บริหารอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล

อาจารย์ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์

งานสำนักงานผู้อำนวยการนางสาวนิตยา ทองนา
โทร. 5905

นายจำรัส อุทธา
โทร. 5919

นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคำกุล
โทร. 5919

นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ
โทร. 5900

งานบริการสารสนเทศนางสาวฐิติกา อาษากิจ
โทร. 5902

นางสาวอรวรา ใสคำ
โทร. 5911

นางสาววรัฏฐา กัวตระกูล
โทร. 5914

นายสมคิด อินขะ
โทร. 5913

นางไพวรรณ ท้าวเคหะ
โทร. 5916

นายสุพจน์ บัวสุข
โทร. 5910

นายอำนาจ เป็งกาสิทธ์
โทร. 5922

นางสาวจิณตมลรัศ อาคะโรจน์
โทร. 5918

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
โทร. 5903

นางสาวแสงเพชร อินสมวงค์
โทร. 5911

งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศนางสุณี ไชยวงษ์
โทร. 5904

นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก
โทร. 5904

นายอนุรักษ์ บุญนายืน
โทร. 5906

นายฉัตร์ชัย ทิศขันสา
โทร. 5906

งานเทคโนโลยีห้องสมุดนายมงคล อุตะมะแก้ว
โทร. 5909

นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร
โทร. 5909

นายสุทัศน์ เขียวนิล
โทร. 5920

นายนิรันดร อารินทร์
โทร. 5920

สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริมนางธญา ตันติวราภา