สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ผู้อำนวยการผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

ผู้บริหารอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล

อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

นางสาวศรัญยา ไชยวงค์

งานบริหารทั่วไปนางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ
โทร. 5900

นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคำกุล
โทร. 5919

นายจำรัส อุทธา
โทร. 5919

นางสาวนิตยา ทองนา
โทร. 5905

งานบริการสารสนเทศนางสาวฐิติกา อาษากิจ
โทร. 5902

นางสาวอรวรา ใสคำ
โทร. 5911

นางสาววรัฏฐา กัวตระกูล
โทร. 5918

นางไพวรรณ ท้าวเคหะ
โทร. 5916

นายสุพจน์ บัวสุข
โทร. 5910

นายอำนาจ เป็งกาสิทธ์
โทร. 5922

นางสาวแสงเพชร อินสมวงค์
โทร. 5921

นายวรวิทย์ ผัดเป้า
โทร. 5915

งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศนางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก
โทร. 5904

นางสุณี ไชยวงษ์
โทร. 5904

นายพิสิฐ ศรีใจภา
โทร. 5903

นายนิพนธ์ ทองคำ
โทร. 5903

นายอนุรักษ์ บุญนายืน
โทร. 5906

นายฉัตร์ชัย ทิศขันสา
โทร. 5906

งานเทคโนโลยีห้องสมุดนายสุทัศน์ เขียวนิล
โทร. 5920

นายมงคล อุตะมะแก้ว
โทร. 5909

นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร
โทร. 5909

นางสาวจิตรดา หมั่นขีด
โทร. 5903

นายนิรันดร อารินทร์
โทร. 5920

สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริมนางธญา ตันติวราภา