สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

e-Book


eBook Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ จาก EBSCOhost
คลิ๊ก++

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก
ดาวน์โหลดคลิ๊ก

99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ โดยได้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ รักษาวัฒนธรรมประเพณี รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
ดาวน์โหลดคลิ๊ก

2EBOOK DIGITAL LIBRARY
ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ จากบริษัท สแตค เทคโนโลยี จำกัด
http://www.2ebook.com/new/library/login_user/cmru