สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ebrary


e-Book ebrary
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษที่สำนักหอสมุดจัดซื้อจาก ebrary จำนวน 39 ชื่อเรื่อง ให้บริการผ่าน 
เว็บสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด OPAC