สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

Current Content Awareness


     เป็นบริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป็นบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารทันสมัยในหัวข้อที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้กับบรรณารักษ์ผู้ให้บริการ โดยบรรณารักษ์จะทำการส่งรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ ที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้