สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการยืมต่อแบบออนไลน์


1. เข้าสู่เว็บสืบค้นสารสนเทศ (OPAC) และไปที่ ‘ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ

2. กรอก ID และรหัสผ่านโดยใช้รหัสสมาชิก (รหัสนักศึกษา) ทั้งสองช่องเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เลือกที่ ‘กิจกรรม’

4. ปรากฏรายการหนังสือที่ยืมออกไป สามารถเลือกรายการที่ต้องการยืมต่อและกดปุ่ม ‘ยืมต่อ’

5. ปรากฏรายละเอียดการยืมเป็นอันเสร็จสิ้น


Link : ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่