สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการยืมต่อแบบออนไลน์


 เป็นบริการสำหรับสมาชิกทุกประเภทของห้องสมุดที่ทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยไม่จำเป็นต้องกลับมายืมต่อยังห้องสมุดได้ โดยมีเงื่อนไขในการยืมต่อออนไลน์คือ

1. ต้องมีวันกำหนดส่งเหลือไม่เกิน 3 วัน 
2. สมาชิกต้องไม่มีหนังสือค้างส่งกำหนด 
3. สมาชิกต้องไม่มีค่าปรับค้างชำระ

การเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด www.lib.cmru.ac.th จากนั้นเข้าสู้หน้า OPAC ของสำนักหอสมุด เข้าไปยังเมนู ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ จากนั้นกรอก รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน จากนั้นจึงไปยังเมนู กิจกรรมของสมาชิก ดำเนินการทำเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกรายการที่ต้องการยืมต่อ จากนั้น กดปุ่มยืมต่อ

1. เข้าสู่เว็บสืบค้นสารสนเทศ (OPAC) และไปที่ ‘ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ

2. กรอก ID และรหัสผ่านโดยใช้รหัสสมาชิก (รหัสนักศึกษา) ทั้งสองช่องเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เลือกที่ ‘กิจกรรม’

4. ปรากฏรายการหนังสือที่ยืมออกไป สามารถเลือกรายการที่ต้องการยืมต่อและกดปุ่ม ‘ยืมต่อ’

5. ปรากฏรายละเอียดการยืมเป็นอันเสร็จสิ้น


Link : ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่