สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการตอบคำถามออนไลน์


เป็นบริการที่มีหลากหลายช่องทางที่ผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นทาง e-mail: lib@cmru.ac.th หรือทางเฟสบุ๊คแฟนเพจที่ https://www.facebook.com/cmrulibrary/